Det officielle

Her på siden kan du læse om alt det officielle omkring Elbæk Efterskole.

2 årgange
6 klasser
148 elever

Vi er 148 elever på Elbæk Efterskole. Eleverne er fordelt på i alt 6 klasser med 24 elever i hver klasse. Der er i skoleåret 2024/2025 én klasse på 9. årgang og fem klasser på 10. årgang. Klasseopdelingen bruges primært til de boglige fag.

Som efterskole bestræber vi os på, at vores antal af elever er ligeligt fordelt på piger og drenge, så vi så vidt muligt har lige mange af hver, da dette giver en super god dynamik på skolen – både i dagligdagen, ved gymnastikopvisninger, m.v.

I valgfagstimer, fortælletimer, gymnastiktimer, profil-faguger m.m. samt på værelserne er eleverne ikke årgangsopdelt.

Skolens vigtigste regel

Man skal være en god kammerat.
Vi italesætter i det daglige ordentlighed og rummelighed over for hinandens forskelligheder. Vi forsøger også at bevidstgøre eleverne omkring brugen af de sociale medier, således, at de både kan bruge dem hensigtsmæssigt og samtidig bliver bevidste om og tilegner sig god opførsel på de sociale medier.

Photorectangle 244
IMG 9068
Elbæk Efterskole 9650

Alt det officielle

Herunder kan du læse om det officielle. Du kan læse om skolens værdier, inklusion, antimobbestrategi og meget mere...

Skolens værdigrundlag

Elbæk Efterskole er en grundtvigsk skole med rod i dansk kulturhistorie. Den grundlæggende idé bag skolens virksomhed er, at alle skal udvikle livsmod og føle glæde ved livet, så man får lyst til at vise initiativ og påtage sig et ansvar.

Det enkelte menneske er ikke kun noget i kraft af sig selv, men i allerhøjeste grad i kraft af samværet i et forpligtende fællesskab. Den enkeltes bidrag er centralt.

Den personlige udvikling går hånd i hånd med udviklingen af fællesskabet. Det enkelte menneske og de fællesskaber, det indgår i, er på en og samme tid både hinandens modsætninger og forudsætninger.
At tale sammen, at leve sammen og at handle sammen udvikler både den enkelte og fællesskabet. Den fælles forpligtelse er derfor, at alle engagerer sig i livet på skolen. At gøre en forskel både i sit eget liv og i andres kræver et personlige engagement.

Antimobbestrategi

Formålet med vores anti-mobbestrategi er dels at sikre og dels at fremme trivslen for den enkelte elev.

Samtidig skal den sikre, at vi lever op til Elbæk Efterskoles værdigrundlag om at udvikle livsmod og føle glæde ved livet, så man får lyst til at vise initiativ og påtage sig et ansvar. Dette gælder både som elev og som ansat.

Vi tager udgangspunkt i D. Olweus´ definition af mobning:

”En person bliver mobbet eller chikaneret, når han eller hun gentagne gange og over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra en eller flere andre personer… ”

 

Sådan definerer vi mobning

 • Mobning er mere end drilleri og konflikter
 • Mobning er en gruppes (eller en enkeltpersons) systematiske forfølgelse eller udelukkelse af en enkeltperson gennem længere tid på et sted, hvor personen er tvunget til at opholde sig

 

Det stærke fællesskab og medansvar

Vi tror på, at et stærkt fællesskab modarbejder mobning. I det daglige liv på skolen italesætter vi skolens værdigrundlag og betydningen af ord som livsmod og tolerance, ligesom vi taler om og arbejder målbevidst med at skabe en god omgangstone.
I kontaktgrupperne udvikler eleverne, med hjælp fra kontaktlæreren, deres kompetencer i forhold til at påtage sig et medansvar for hele kontaktgruppen, så de bliver bevidste om det fælles ansvar og ikke kun for egen men for alle elevers trivsel.

Eleverne flytter til et nyt værelse midt i skoleåret, og i den forbindelse er der særligt fokus på, hvordan man kan være en god værelseskammerat også på det nye værelse, hvordan man skaber nye venskaber, og hvad man kan bidrage med ind i et værelsesskift.
Skolens kontaktlærerordning fokuserer ligeledes på fællesskabet i forhold til den enkelte elev – hvad kan jeg gøre for fællesskabet, og hvad kan fællesskabet gøre for mig? Samtidig har kontaktlæreren ekstra opmærksomhed på den enkelte elevs trivsel, og en særlig opmærksomhed på kontaktlærer-elevernes sociale liv på skolen. Kontaktlæreren har kontakten mellem skole og hjem og er derfor i dialog med forældrene om deres barns trivsel.

 

Skolens vigtigste regel

Vi opfordrer forældrene til at kontakte os på skolen ved mistanke om mistrivsel, så vi i fællesskab kan få den enkelte elev til at trives og udvikle sig i løbet af skoleåret.
Skolens vigtigste regel er, at man som elev skal være en god kammerat. Vi italesætter i det daglige ordentlighed og rummelighed over for hinandens forskelligheder. Vi forsøger også at bevidstgøre eleverne omkring brugen af de sociale medier, således at de både kan bruge dem hensigtsmæssigt og samtidig bliver bevidste om og tilegner sig god opførsel på de sociale medier.
I tilfælde, hvor antimobbestrategien ikke overholdes, er det de involverede elevers kontaktlærere, der går ind i problematikken og hjælper eleverne til at finde en hensigtsmæssig løsning for alle parter.
I tilfælde hvor kontaktlærerne ikke kan løse konflikten inddrages skolens ledelse.

 

Handleplan i tilfælde af mobning

Sådan handler vi – trin 1

Hvis en elev bliver drillet/mobbet, skal det håndteres således:

 • Ved konstatering af mobberi skal der reageres omgående og handlingen skal stoppes.
 • De implicerede kaldes straks til en samtale.
 • Kontaktlærerne kontaktes og forklares, hvad der er sket, og hvordan samtalen med de pågældende unge er forløbet.
 • Kontaktlærerne taler med de involverede unge så hurtigt som muligt.

Sådan handler vi – trin 2

Hvis ovennævnte “trin 1” ikke lykkes, gøres følgende:

 • Forstanderen kontaktes og forklares, hvad der er gået galt.
 • Kontaktlærerne indkalder til et møde, hvor begge unge og deres forældre deltager samt forstanderen.
 • Hvis der ikke opnås en løsning på mødet, kan forstanderen bede mobberen om at tage en tænkepause på 1 uge for at overveje, om han/hun ønsker at fortsætte på skolen med fuld accept af skolens værdigrundlag

Inklusion på Elbæk Efterskole

På Elbæk Efterskole vægter vi den boglige undervisning højt. Derfor tilbyder vi ekstra faglig undervisning til elever i både 9. og 10. klasse, der har behov for det og ønsker det.

Støtte

Skolen tilbyder ikke specialundervisning. Men for elever, der har brug for ekstra støtte sammensætter vi en individuel plan, som skal understøtte den enkelte elevs faglige og personlige udvikling.

Individuel undervisningsplan

Vores målsætning er, at elever med ønske om ekstra støtte ved skoleårets start, kan præsenteres for en individuel udviklingsplan, der er godkendt af skole, forældre og elev. Det kræver, at forældrene senest til oplysningsmødet (“kommende elevers aften”) i februar/marts gør skolen opmærksom på deres barns eventuelle vanskeligheder.

 

Inklusions-støtte i forhold til det faglige:

 • Støtten retter sig mod de primære fag dansk, matematik og engelsk
 • Støtten retter efter elevens individuelle behov
 • Støtten kan være individuel undervisning, undervisning på små hold eller to-lærerordning i klassen
 • Der foretages en løbende evaluering for at optimere elevens udvikling

 

Inklusions-støtte på det personlige plan:

 • Kontaktlæreren har ansvar for, at eleven kan overskue hverdagen
 • Personlige samtaler støtter den faglige udvikling
 • Uddannelsesvejlederen følger eleven nøje og hjælper med overgangen til den videre uddannelse

Uddannelsesvejledning

Vejledere:

Uddannelsesvejledningen varetages af Esther Skibsted, Nicole Luik og Jens Peter Hansen, der alle har taget vejlederuddannelse ved Danmarks Pædagogiske Universitet.


Formål:

Eleverne skal have mulighed for at tilegne sig et bredt kendskab til uddannelses- og erhvervsmuligheder for derigennem at blive i stand til at træffe bevidste og selvstændige valg.


Organisering:

Vejledningen på skolen har såvel kollektive som individuelle aktiviteter, ligesom der er elementer, der er målrettet hhv. 9. og 10. kl. Hver vejleder har ansvaret for halvdelen af eleverne, når det gælder den individuelle vejledning.


Indhold:

 • Minimum to individuelle samtaler i løbet af skoleåret
 • Særlig fælles orientering om 10. klasse og ungdomsuddannelserne for elever i 9. klasse
 • Individuel hjælp til udfyldning af uddannelsesplaner og ansøgningsskemaer
 • Evt. besøg på relevante uddannelsesmesser
 • Mulighed for erhvervspraktik i ferieuger. Man skal selv sørge for praktikplads
 • 1 ugers obligatorisk brobygning for 10. klasse

Forældresamarbejde:

 • Mulighed for direkte og telefonisk rådgivning
 • Skriftlig information om skoleårets vejledningsaktiviteter
 • Forældreaften med orientering om uddannelsessystemet, der vil denne aften også være mulighed for at tale med vejlederne.

Undervisningsmiljøundersøgelse

Vi skal som skole med jævne mellemrum foretage en undersøgelse af vores undervisningsmiljø. Det kan være en undersøgelse af de fysiske forhold som indeklima, bordhøjde, lys m.m. Det kan også være en undersøgelse af de sociale forhold som f.eks. om man som elev føler sig tryg, føler sig accepteret osv.

Vores seneste undervisningsmiljøundersøgelsen fra januar 2023 er udarbejdet i samarbejde med Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM). Ved hjælp af DCUM’s talmateriale kan der trækkes sammenligninger til undersøgelser foretaget på andre skoler, som har brugt de samme måleparametre.

 

 

Lærerpraktik på Elbæk Efterskole

Praktik

Skolens forstandere har det overordnede ansvar for praktikken på skolen.
Den praktikansvarlige har det praktiske ansvar for praktikken på Elbæk Efterskole og har i samarbejde med de involverede praktiklærere ansvar for planlægning af de studerendes praktik på skolen.
Vi tilbyder praktikforløb i dansk, matematik, fysik/kemi, engelsk, tysk og samfundsfag. Udover disse boglige fag tilbydes praktik i gymnastik, idræt og valgfag.

Udover undervisning indebærer praktik på en efterskole som vores aften- og weekendtilsyn samt deltagelse i alternative uger. Desuden deltagelse i lærermøder, teammøder og evt. kontakt- og bogruppemøder. Dette aftales, planlægges og støttes af den praktikansvarlige.

 

Besøgsdage

I praktikperioden vil der være anderledes uger, hvor det forventes, at de studerende også deltager.
Skolen sender inden sommerferien en hilsen til de studerende, vi har tilbudt praktik. Her får de en foreløbig feedback på, hvilke fag og på hvilket klassetrin, vi kan tilbyde praktik. De inviteres her til et møde / en besøgsdag i september, hvor de møder skolens praktikansvarlige og ledelsen. Her introduceres de til skolen, herunder til værdigrundlag, organisering og regler, og der lægges skema og vagtskema. Hvis det er muligt, mødes de studerende med de involverede praktiklærere.
Der aftales en besøgsdag i september derudover, hvor de studerende har mulighed for at observere eleverne i de klasser, de skal undervise. Her skal rammerne og mulighederne for praktikken aftales mellem de studerende og deres praktiklærere. Afklaring af forventninger og gensidige krav foregår også ved denne lejlighed. Senest 3 uger før praktikstart præsenterer de studerende på baggrund af aftaler med praktiklærer deres planer for praktikforløbet.

 

Praktiklærerens rolle

Praktiklærere og studerende laver desuden aftaler om indhold og fokuspunkter i vejledningstimerne, herunder skriftlighed og de studerendes brug af praktikportfolio og om praktiklærerens rolle i de studerendes undervisning. Praktiklærerens opgave er at samarbejde, støtte, vejlede og bidrage til, at de studerende får opfyldt de beskrevne kompetence- og færdighedsmål.

 

Efterskolelærere-på-vej og evaluering

De studerende betragtes som efterskolelærere-på-vej, og det forventes, at de honorerer samme krav som efterskolelærere i øvrigt med hensyn til mødepligt og afbud ved sygdom og lignende. Tilsvarende forventes der den samme grad af deltagelse i undervisning, vagter, møder og arrangementer som for skolens lærere. Arbejdsbyrden er 37 timer for den studerende, heri er inkluderet forberedelse, undervisning, efterbearbejdelse, vejledning samt vagter og møder. Det sikres, at den studerende desuden har tid til kompetenceudvikling, refleksion, dokumentation og opgaveskrivning. Praktikken vil indeholde 12 – 14 timers undervisning, en ugentlig aftenvagt og en weekendvagt. Der vil være én vejledningstime om ugen.
Ved praktikkens afslutning afholdes møde, hvor de studerende modtager mundtlig evaluering af praktikforløbet. Praktiklærerne bedømmer afslutningsvis de studerendes praktikforløb som bestået/ikke-bestået. Men de studerende vil gennem forløbet få løbende vurdering fra praktiklærerne, således at bedømmelsen ikke vil komme som en overraskelse.

 

Forventning

Praktik er en mulighed for at prøve ting af, og vi synes, det er positivt at have studerende i praktik, så vi kan diskutere praktiske, pædagogiske og didaktiske forhold. Men vi forventer, at det, de studerende vil prøve af, er gennemtænkt, velovervejet og understøtter målet for undervisningen, da vi som nævnt vægter det boglige, og i løbet af året har vi en del uger, hvor der foregår andet end boglig undervisning, så også derfor bliver undervisningen nødt til at være fokuseret og relevant.

 

Praktisk

Da skolen ligger på landet med 3 km til nærmeste offentlige transportmiddel, er det en klar fordel for de studerende, hvis de har mulighed for transport med egen bil.

Uddannelsplan for lærerpraktik

Arbejdet med kompetencemål og færdighedsmål på 3. Niveau:


Område 1: Didaktik:

Didaktik omhandler målsætning, planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling af undervisning, herunder læringsmålstyret undervisning.

Kompetencemål: Den studerende kan i samarbejde med kolleger begrundet målsætte, planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning.


På Elbæk Efterskole:

 • Praktiklæreren støtter den studerende i udformningen af undervisningsplaner. Praktiklæreren videreformidler viden om elevforudsætninger, arbejdsvaner og egne årsplaner. Den studerende udformer skriftlige forløbs- og lektionsplaner med mål- og evalueringsovervejelser.
 • Praktiklæreren observerer den studerendes undervisning bl.a. med henblik på vejledningssamtalerne og de aftalte fokuspunkter.
 • Praktiklæreren støtter den studerende i at vurdere elevernes læringsudbytte og dermed undervisningens effekt og på baggrund heraf justere egen praksis.
 • Praktiklærer og studerende diskuterer og vurderer undervisning i relation til metoder, differentiering og læremidler, således at den studerende løbende udvikler sin praksis på et fagdidaktisk og empirisk grundlag.

Område 2: Klasseledelse:

Klasseledelse omhandler organisering og udvikling af elevernes faglige og sociale læringsmiljø.

Kompetencemål: Den studerende kan lede undervisning samt etablere og udvikle klare og positive rammer for elevernes læring, og klassens sociale fællesskab.


På Elbæk Efterskole:

 • Den studerende deltager sammen med praktiklæreren i ugentlige teammøder, hvor organiseringen af klasserumskultur og læringsmiljø finder sted i fællesskab, ligesom samtaler om og strategi omkring den enkelte elev.
 • Praktiklærer og team støtter den studerende i at tilrettelægge sin undervisning i en klasse med elever med forskellige forudsætninger.
 • Den studerende skal kunne støtte den enkelte elevs aktive deltagelse i undervisningen og klassens sociale liv, og skal kunne kommunikere med elever, kolleger og evt. forældrene om elevernes skolegang

Område 3: Relationsarbejde:

Relationsarbejde omhandler kontakt og relationer til elever, kolleger, forældre og skolens ressourcepersoner.

Kompetencemål: Den studerende kan varetage det positive samarbejde med elever, forældre, kolleger og andre ressourcepersoner og reflektere over relationers betydning i forhold til undervisning samt elevernes læring og trivsel i skolen.


På Elbæk Efterskole:

 • Praktiklæreren støtter den studerende i at udvikle elevtrivsel og tilrettelægge relevante læringsaktiviteter
 • Praktiklæreren vejleder den studerende i, hvordan man kommunikerer med elever og forældre om og i undervisning.
 • Den praktikansvarlige støtter og vejleder de studerende i den særlige elev-/lærerrelation, der opleves uden for klasseværelset som efterskolelærer, hvor man møder eleverne på mange tidspunkter af døgnet og i mange forskellige situationer.

Skolekreds

Skolekredsen er vores juridiske og ideologiske bagland. Alle, der positivt vil arbejde for skolen og dens virksomhed, kan optages som medlemmer af skolekredsen.

Hvem kan være med i skolekredsen?

Hvis man ønsker at være med, skal man søge om optagelse i skolekredsen. Alle, der er myndige og positivt vil arbejde for skolens virksomhed, kan være medlem af skole-kredsen mod betaling af det årskontingent, der fastsættes af skolens ordinære generalforsamling.

Medlemskab

Bestyrelsen godkender medlemskabet på et bestyrelsesmøde efter ansøgningen er modtaget. Ansøgningen skal indeholde en kort begrundelse for ønsket om optagelse samt navn og adresse. Medlemskab giver adgang og stemmeret på skolens generalforsamling. Ansatte har adgang til at deltage i generalforsamlingen uden stemmeret.

Rettigheder som medlem

Medlemmerne af skolekredsen har ret til indsigt i årsrapporten, der forelægges på generalforsamlingen, samt drifts- anlægs- og likviditetsbudgetter, byggeregnskaber og oplysninger til brug for tilskudsberegning, der sendes til offentlig myndighed.

Det årskontingent, man betaler som medlem af skolekredsen, er driftsindtægt for skolen. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld og medlemmernes bidrag giver ikke ret til andel i skolens overskud.

Vedtægter for Elbæk Efterskole

§ 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag

Stk. 1. Elbæk Efterskole er en uafhængig selvejende uddannelsesinstitution.

Stk. 2. Institutionen er oprettet den 18. juni 1887 og har hjemsted i Horsens Kommune.

Stk. 3. Institutionen ejer ejendommene matr. 5c Elbæk samt og 5h Elbæk og har adresse på Elbækvej 53, Elbæk, 8700 Horsens.

Stk. 4. Formålet med Elbæk Efterskole er inden for rammerne af gældende regler om frie kostskoler at drive grundtvigsk skolevirksomhed, hvor undervisning og samvær tager sigte på menneskelig udvikling og modning samt på almen dannelse, opdragelse og uddannelse.

Stk. 5. Værdigrundlag: Elbæk Efterskole er en grundtvigsk skole med rod i dansk kulturhistorie. Den grundlæggende idé bag skolens virksomhed er, at alle skal udvikle livsmod og føle glæde ved livet, så man får lyst til at vise initiativ og påtage sig et ansvar. Det enkelte menneske er ikke kun noget i kraft af sig selv, men i allerhøjeste grad i kraft af samværet i et forpligtende fællesskab, hvor den enkeltes bidrag er helt centralt. Den personlige udvikling går hånd i hånd med udviklingen af fællesskabet. Det enkelte menneske og de fællesskaber, det indgår i, er på en og samme tid både hinandens modsætninger og forudsætninger. At tale sammen, at leve sammen og at handle sammen udvikler både den enkelte og fællesskabet. Den fælles forpligtelse er derfor, at alle engagerer sig i livet på skolen. At gøre en forskel både i sit eget liv og i andres kræver et personligt engagement.

§ 2. Skolekreds

Stk. 1. Enhver person, ægtepar eller ligestillede, der er myndige kan være medlem af skolekredsen mod betaling af et årskontingent, der fastsættes af skolens ordinære generalforsamling. Årskontingentet er driftsindtægt for skolen. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld. Medlemmernes bidrag giver ikke ret til andel i skolens overskud.

Stk. 2. Medlemskab godkendes af bestyrelsen. Den som ønsker at blive optaget som medlem kan forelægge bestyrelsens afgørelse for den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse.

Stk. 3. Medlemskab giver adgang og stemmeret på generalforsamlingen. Medlemmer kan personligt hver afgive en stemme. Ansatte har adgang til at deltage i generalforsamlingen uden stemmeret.

Stk. 4. Medlemmerne har ret til indsigt i årsrapporten, der forelægges på generalforsamlingen, samt drifts- anlægs- og likviditetsbudgetter, byggeregnskaber og oplysninger til brug for tilskudsberegning, der sendes til offentlig myndighed.

§ 3. Skolens drift

Stk. 1. Skolens drift finansieres ved offentligt tilskud, elevbetaling, lejeindtægter og økonomiske bidrag fra skolekredsen.

Stk. 2. Skolens midler må alene komme skole- og undervisningsvirksomheden til gode.

Stk. 3. Overskud ved skolens drift tilfalder institutionen og skal i passende omfang anvendes til tilvejebringelse af kapital til imødegåelse af underskud og i øvrigt til størst mulig gavn for skolen, f.eks. forbedring af undervisningsmaterialer, byggeforanstaltninger og lignende. Anbringelse af likvide midler kan ikke ske på konti m.v. som andre end skolen disponerer over.

§ 4. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen består af skolekredsens medlemmer.

Stk. 2. Generalforsamlingen vedtager ændringer i vedtægterne, jf. § 12 og træffer beslutning om institutionens nedlæggelse, jf. § 13.

Stk. 3. Generalforsamlingen ansætter og afskediger forstanderen efter indstilling fra bestyrelsen.

Stk. 4. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Den indkaldes skriftligt af bestyrelsen ved brev med mindst 14 dages varsel.

Indkaldelsen skal angive tid og sted samt mindst følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forstanderens beretning
 4. Godkendelse af den reviderede årsrapport
 5. Indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Valg af suppleanter

 1. Eventuelt

Stk. 5. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Bekendtgørelse af indkomne forslag for medlemmerne skal ske ved brev senest 3 dage før generalforsamlingen.

Stk. 6. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning til det eller mindst 20 % af skolekredsens medlemmer ønsker det. Indkaldelsen skal ske efter de samme regler som ved varsling af den ordinære generalforsamling jfr. stk. 4 sammen med dagsorden.

Stk. 7. Beslutninger træffes af de tilstedeværende ved almindelig stemmeflerhed jfr. dog § 13. Hvert medlem har en stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Når et medlem anmoder om det, skal der afholdes skriftlig afstemning.

Stk. 8. Der føres protokol over det der bliver behandlet og vedtaget på generalforsamlingen. Protokollen underskrives af formanden og dirigenten og opbevares på skolen.

§ 5. Bestyrelsens sammensætning

Stk. 1. Bestyrelsen består af 5 stemmeberettigede medlemmer, som vælges på general-forsamlingen blandt skolekredsens medlemmer. Bestyrelsen skal så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd.

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. På lige årstal vælges 3 medlemmer og på ulige årstal vælges 2 medlemmer. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3. Medarbejdere og elever kan ikke være medlem af bestyrelsen eller deltage i valg af medlemmer.

Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og have fast bopæl i Danmark eller tilhøre det danske mindretal i Sydslesvig.

Stk. 5. Bestyrelsen vælger sin formand og næstformand.

Stk. 6. Såfremt et bestyrelsesmedlem i valgperioden bliver generelt inhabil kan vedkommende ikke være medlem, men skal udtræde. Nyvalg/nyudpegning foretages hurtigst muligt.

§ 6. Bestyrelsens opgaver og ansvar

Stk. 1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er herunder ansvarlig for dens økonomi. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolen og sørge for, at der tages skyldige økonomiske hensyn.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor skolekredsen. Bestyrelsen er tillige ansvarlig overfor undervisningsministeren, herunder for at betingelser og vilkår for ydelser af tilskud overholdes.

Stk. 3. Bestyrelsen ansætter og afskediger lærerne og indstiller til generalforsamlingen vedrørende ansættelse og afskedigelse af forstander. Ansættelse og afskedigelse af lærerne sker efter indstilling fra forstander.

Stk. 4. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom.

Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter elevbetalingen.

Stk. 6. Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af korrekt årsrapport jf. § 10, stk. 1.

Stk. 7. Bestyrelsen godkender en årsplan og en indholdsplan for det enkelte kursus. Bestyrelsen godkender en plan for skolens årlige selvevaluering af dens virksomhed i forhold til skolens værdigrundlag.

Stk. 8. Bestyrelsen underretter undervisningsministeriet om institutionens nedlæggelse.

§ 7. Bestyrelsens arbejde m.v.

Stk. 1. Bestyrelsen holder møde, når formanden eller 3 andre medlemmer finder det nødvendigt.

Stk. 2. Formanden indkalder skriftligt mødedeltagerne til møde og meddeler samtidig, hvilke sager der skal behandles.

Stk. 3. Formanden leder forhandlingerne og afstemningerne samt sørger for, at beslutningerne herunder eventuelt afstemningsresultat indføres i en beslutningsprotokol (referat), der skal opbevares på skolen. Formanden sørger for, at de trufne beslutninger udføres.

Stk. 4. Beslutningsprotokollen underskrives senest på det følgende møde. Det skal fremgå af protokollen, hvor mange medlemmer der har deltaget i mødet, og om mødet var beslutnings-dygtigt. Bestyrelsesmedlemmerne er berettiget til kort at få en afvigende mening indført i protokollen.

Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Beslutninger om køb, salg og pantsætning af fast ejendom træffes dog ved kvalificeret stemmeflertal.

Stk. 6. Et bestyrelsesmedlem er inhabilt i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomiske eller særlig personlig interesse. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet. I tilfælde af konstateret inhabilitet skal det fremgå af protokollen, at vedkommende har trukket sig fra forhandlinger og afstemninger.

Stk. 7. En mødedeltager har tavshedspligt i sager, hvor væsentlige hensyn til personers eller skolens interesser gør det nødvendigt at hemmeligholde oplysninger om personlige eller interne, herunder økonomiske forhold. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningsloven kapitel 8 om tavshedspligt.

Stk. 8. Bestyrelsen kan ved behandling af konkrete sager vedrørende medarbejdere beslutte at holde møde alene for medlemmerne.

Stk. 9. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt økonomisk for skolens gæld og kan ikke modtage honorar af skolens midler. Dansk rets almindelige erstatningsregler gælder for medlemmerne.

Stk. 10. Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden.

§ 8. Skolens daglige ledelse

Stk. 1. Den daglige ledelse varetages af forstanderen, som tillige har det pædagogiske ansvar.

Stk.2. Ved forstanderens fravær ud over 1 måned, skal der konstitueres en forstander.

Stk.3. Forstanderen kan bemyndige en stedfortræder til at fortage retshandler, der ligger indenfor den daglige ledelse af skolen.

Stk.. 4. Forstanderen ansætter og afskediger medarbejdere bortset fra lærere, og foretager indstillinger til bestyrelsen om ansættelse og afskedigelse af lærerne.

Stk. 5. Forstanderen er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet samt kapitel 8 om tavshedspligt.

§ 9. Medarbejderråd

Stk. 1. Medarbejderrådet består af forstanderen og de faste medarbejdere.

Stk. 2. Medarbejderne er omfattet at bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet samt kapitel 8 om tavshedspligt.

Stk. 3. Medarbejderrådets udtalelse indhentes i følgende sager
Bygningsmæssige ændringer
Forstanderansættelse og afskedigelse

Stk. 4. Medarbejderne har ligesom skolekredsens medlemmer ret til indsigt i årsrapporten, der forelægges på generalforsamlingen, samt drifts- anlægs- og likviditetsbudgetter, byggeregnskaber og oplysninger til brug for tilskudsberegning, der sendes til offentlig myndighed.

§ 10. Regnskab og revision

Stk.1. Årsrapport udarbejdes hvert år inden den 15. marts. Årsrapporten opstilles og revideres i overensstemmelse med gældende regler om regnskab og revision vedrørende frie kostskoler.

Stk. 2. Revisionen skal være afsluttet hvert år inden den 30. marts, hvorefter den reviderede årsrapport bilagt revisionsprotokollat sendes til bestyrelsens formand. Alle bestyrelsens medlemmer skal underskrive den reviderede årsrapport inden forelæggelse for generalforsamlingen. Medlemmerne skal samtidig afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen, jf. lovens § 7.

Stk. 3. Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 11. Tegningsret

Stk. 1. Institutionen tegnes altid af bestyrelsens formand sammen med mindst et yderligere bestyrelsesmedlem. Tegningsretten kan ikke delegeres.

Stk. 2. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves et kvalificeret flertal af bestyrelsesmedlemmernes, herunder formandens underskrift.

§ 12. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Vedtægtsbestemmelser og ændringer heri skal godkendes af Undervisningsministeriet.

Stk. 2. Ændringer af vedtægterne skal vedtages på 2 generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.

Stk. 3. Ændringer, der skal indarbejdes i vedtægterne som en konsekvens af en ændring af lov om frie kostskoler eller regler udstedt i henhold til denne lov, kan vedtages af bestyrelsen uden forelæggelse for generalforsamlingen.

§ 13. Nedlæggelse

Stk. 1. Beslutningen om institutionens nedlæggelse træffes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af alle medlemmer stemmer for. Opnås sådan et flertal ikke, kan beslutningen om nedlæggelse træffes efter mindst 14 dage på en ny generalforsamling, med almindeligt flertal af de fremmødte medlemmer.

Stk. 2. Ophører institutionen med at være skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal den nedlægges.

Stk. 3. Nedlægges institutionen skal den siddende bestyrelse fungere, indtil den økonomiske opgørelse af aktiver og passiver er gennemført eller overgået til behandling i skifteretten eller ved likvidation.

Stk. 4. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelse af institutionens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse foretages efter gældende bestemmelser og for at nettoformuen anvendes i overensstemmelse med stk. 5.

Stk. 5. Overskydende midler anvendes med Undervisningsministeriets godkendelse til skoleformål, der støttes i henhold til gældende regler om kostskoler.


Vedtaget på generalforsamlingen den 10. april 2008,
samt på ekstraordinær generalforsamling den 21. april 2008.

På foranledning af Undervisningsministeriet efterfølgende
tilrettet på generalforsamling den 14. april 2009.
Godkendt af Undervisningsministeriet d. 23. april 2009.

Offentliggjort på skolens hjemmeside umiddelbart efter godkendelsen
og efterfølgende overført til nuværende hjemmeside d. 12. april 2011.

Års- og indholdsplaner for Elbæk Efterskole

Værdier Elbæk Efterskole 1142

Sikkerhedsinstruks for sejlads for Elbæk Efterskole

Her kan du indhente relevante informationer omkring sikkerheden til søs. Du finder både sikkerhedsinstruks for sejlads på Elbæk Efterskole og Efterskoleforeningens vejledning for sikker sejlads.

Efterskoleforeningens vejledning

Sikkerhedsinstruks for sejlads

Reglerne på Elbæk Efterskole

For at alle elever kan have en god hverdag på Elbæk Efterskole, er det nødvendigt, at alle følger de samme retningslinjer. I ethvert fællesskab findes der en masse uskrevne leveregler som alle naturligt følger, men der findes også nogle regler, som man skal følge. Sådan er det også på Elbæk Efterskole, hvor nedenstående regelsæt er gældende:

 • Du skal være en god kammerat og deltage positivt og aktivt i efterskolelivet.
 • Der er mødepligt til alle måltider, timer og fællesarrangementer.
 • Der må ikke drikkes øl, vin og spiritus på skolen eller på vej til og fra skolen.
 • Narkotiske stoffer o. lign. er forbudt ved lov og helt uforeneligt med et ophold på Elbæk Efterskole.
 • Eleverne må ikke gå i seng med hinanden på skolen.
 • Enhver form for spil om penge er forbudt.
 • Rygning er ikke tilladt (herunder også elektroniske cigaretter, snus, puff-bars o.lign., hverken indendørs eller udendørs.)
 • Der må ikke ryges på vej til eller fra skolen.

Besøg Elbæk Efterskole

Vi vil rigtigt gerne vise skolen frem for dig, der ønsker at blive elev på Elbæk Efterskole, så derfor har vi i løbet af skoleåret flere rundvisningsaftener, hvor du og dine forældre kan komme på besøg og se, om Elbæk Efterskole er noget for dig.

Book besøg

Elbæk Efterskole 2 6145 (1)